Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
Níže uvedené obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – Ing. Jana Šrytrová, IČ: 87421135 a kupujícího pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.dobrotyodteticky.cz
 
Úvodní ustanovení, objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese uvedené výše (dále  „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákona se nepoužije.
3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
5. Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu, jsou závazné. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky přijímá kupující bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu platnou v den odeslání objednávky, včetně expedičních nákladů, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
6. Po odeslání objednávky a jejím potvrzení na e-mail kupujícího je objednávka závazná pro obě strany (kupujícího i prodávajícího) a má charakter uzavřené kupní smlouvy – vše za předpokladu, že zboží je skladem. Pokud bude smlouva uzavřena za použití elektronických prostředků, bude kupujícímu - spotřebiteli poskytnuta v textové podobě smlouva a znění všeobecných obchodních podmínek dle § 1827/2 z.č. 89/2012 Sb.
7. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem uvedených údajů a náležitostí.
8. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v nákupním košíku.
9. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
10. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
11. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.
 
Práva a povinnosti kupujícího
1. Při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, zejména je kupující povinen uvést správnou a úplnou doručovací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.
4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Práva a povinnosti prodávajícího
1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednání jsou důvěrné.
2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit v případě, že se objednané zboží již nevyrábí či nedodává, popřípadě je dlouhodobě nedostupné a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit i v případě, dojde-li k výrazným změnám v ceně zboží. O odstoupení od smlouvy bude prodávající kupujícího informovat e-mailem nebo telefonem podle údajů poskytnutých v objednávce.

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží
1. Kupující, který je spotřebitelem, tj. dle ust. § 419 z.č. 89/2012 Sb. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy  spotřebiteli bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto odstavce se kupní smlouva od počátku ruší.
2. Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující zašle prodávajícímu do konce čtrnáctidenní lhůty oznámení o odstoupení dle § 1829 NOZ, kopii daňového dokladu a dále ve smyslu ust. § 1831 NOZ ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. na adresu provozovny: Souvrať 78, 544 75 Mostek. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučujeme kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu buď fyzickým dodáním na provozovnu, nebo odesláním na adresu: Souvrať 78, 544 75 Mostek. Bližší informace na tel.: +420607024890.  Náklady na vrácení zboží nese kupující.
3. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, neotevřené, v původním obalu. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu, a to ve smyslu ust. § 1833 NOZ.
4. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neotevřené v původním obalu, vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal dle § 1832/1 NOZ, a to za zboží nakoupené přes e-shop kupujícím převodem na účet kupujícího. Pokud kupující-spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží dle § 1832 odst. 2 NOZ. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5. V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká.
6. Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit podle ustanovení § 1837 NOZ od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu-spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (netýká se služby doprava spojené s koupí zboží, odstupuje-li kupující od kupní smlouvy o koupi zboží ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží),
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze,
d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující-spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 
Dodací podmínky
Platba za zboží a způsob doručení
1. Zboží zaslané na dobírku bude odesláno jako dobírkový balík s využitím služeb Česká pošta s.p., přepravní společnosti PPL CZ s.r.o. nebo Zásilkovna s.r.o. K celkové ceně zboží bude připočítáno poštovné a balné ve výši 195 Kč a cena za dobírku 30 Kč u ČP s.p. a PPL CZ s.r.o., 110 Kč a cena za dobírku 30 Kč u Zásilkovna s.r.o.
2. Osobní odběr zboží je možný na adrese: Souvrať 78, 544 75 Mostek. Při odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupující zavazuje uhradit kupní cenu v hotovosti při fyzickém převzetí zboží.
 
Expediční a dodací lhůta
1. Zboží prodávající expeduje ve lhůtě 3 až 5 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Dodací lhůta je obvykle o 1 až 3 pracovní dny delší než lhůta expediční, v závislosti na rychlosti doručení zboží přepravcem. V případě úhrady předem  začíná lhůta běžet dnem připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

Odpovědnost za poškození zboží
Odpovědnost za poškození zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícího, v případě zaslání zboží dobírkou nebo balíkem, převzetím od dopravce.
 
Prohlídka zboží
1. Kupující je povinen prohlédnout zboží při přechodu odpovědnosti (bezprostředně při jeho převzetí) za poškození zboží.
2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
3. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu odpovědnosti za poškození zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, vadu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění dle § 1921 odst. 2 NOZ. Týž den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.
 
Práva z vadného plnění, záruční a reklamační podmínky
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

  Právo z vadného plnění rovněž kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc vadu má nebo kupující sám vadu způsobil.
 3. Podstatné porušení smlouvy dle § 2106 NOZ

  a) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy má kupující právo:

  -na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci. Není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy,

  -na přiměřenou slevu z kupní ceny,

  - na odstoupení od smlouvy.

  b) Kupující v tomto případě sdělí prodávajícímu, které právo si zvolil, a to při oznámení vady. Změnu způsobu odstranění vadného plnění může kupující poté provést jen se souhlasem prodávajícího, to neplatí, pokud kupující požadoval opravu věci, a tato je neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. V případě, že si kupující nezvolí své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz. níže.
 4. Nepodstatné porušení smlouvy - § 2107 NOZ

  a) V případě, že vadné plnění je jen nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  b) Pokud prodávající neodstraní vadu včas, nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit.

  d) Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit.
 
Záruka za jakost
1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že výrobek bude způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
2. Záruka se nevztahuje zejména na škody způsobené:
-neodborným skladováním zboží
-živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
-jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod.)
 
Místo uplatnění reklamace
1. Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího. V případě reklamace kupující prodávajícího předem kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, z důvodu dohody na dalším postupu. Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je nutno předložit doklad o nákupu zboží a udání důvodu reklamace. Doklad pro vyřízení reklamace je uznán pouze pokladní doklad, paragon, popř. faktura. Reklamované zboží musí na své náklady kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. Za okamžik reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
2. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (poštou nebo zásilkovou službou).
3. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada) může prodávající požadovat úhradu nákladů prokazatelně vzniklých s vyřizováním této reklamace.


 
Ochrana osobních údajů
1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní, obchodní a marketingové potřeby prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2. Kupující dává souhlas k zasílání informačních e-mailů, případně poštovních zásilek prodávajícího, týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti prodávajícího. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
Doručování
Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 
Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky jsou platné dnem vyvěšení na níže uvedených internetových stránkách.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 
V Souvrati, 13.04.2021